Menu

  አማርኛ       English                

የሕግ ጉዳዮች ደጋፊ የሥራ ሂደት

የሚሰጡ ዋና ዋና አገልግሎቶች    

  • የሕግ ምክር አገልግሎት መስጠት ፣
  • የፍ/ቤት መጥሪያና የሙግት አገልግሎት፣
  • ውሎችንና መመሪያዎችን ማዘጋጀት/የተዘጋጁትን መመርመር፣
  • የወንጀል ጉዳዮች ክትትል፣
  • የመ/ቤቱን መብትና ጥቅም  በክርክር ማስከበር፣
  • የክርክሮችን አያያዝና አመራር መከታተል፣
  • የንቃተ ህግ ትምህርትና ስልጠና መስጠት፤

 

 

 

 

 

 

 

አማርኛ